مدیریت صنعتی

سرپرست مدیریت گروه: آقای مهندس دانیال مروت

کارشناس گروه: خانم زهرا صباغ