تلفن تماس و فکس موسسه : 13-32882310-028

کد پستی موسسه: 3441311158  

info@ooj.ac.ir

            آدرس : کیلومتر30 اتوبان کرج - قزوین ،آبیک (ابتدای شهرک قدس قبل از نیروی انتظامی موسسه آموزش عالی اوج)