شماره حساب موسسه

شماره حساب بانک صادرات:  0112511773004

بنام: موسسه آموزش عالی اوج