شماره حساب موسسه

شماره حساب بانک تجارت  2104368517

بنام جناب آقای دکتر ایرج فروزان و آقای مهندس عزیزاله یونسی مجرد