گروه مکانیک

سرپرست مدیریت گروه: آقای مهندس بابک منافی

ایمیل: edu.mech@ooj.ac.ir

کارشناس گروه: خانم زهرا صباغ