گروه کامپیوتر

مدیر گروه: خانم مهندس نسیم خزان

رزومه

ایمیل: edu.com@ooj.ac.ir

کارشناس گروه: خانم زهرا صباغ

لیست مراکز پیشنهادی برای کارآموزی