شورای صنفی و رفاهی دانشجویی

ردیف

سال تأسیس

اعضای تشکل

نام رشته

1

1397

امیرمحمد خواجه

مهندسی عمران

2

فرشاد سعید نژاد

کاردانی مکانیک خودرو

3

مجید کسروی

مهندسی صنایع

4

اکبر محمدی

کاردانی الکتروتکنیک

5

زهرا عین ­آبادی

حسابداری

6

انیسه نیکبخت

نقشه­ کشی معماری

7

ایرج گودرزی

کارشناسی ناپیوسته مکانیک خودرو

8نیما توکلیکارشناسی ناپیوسته برق
9محمد حسین کاجیکارشناسی کامپیوتر
10علی قادریکاردانی کامپیوتر