شماره تماس: 13-32882310-028
  پست الکترونیکی: university.ooj@gmail.com
مدیریت صنعتی

سرپرست مدیریت گروه: آقای مهندس دانیال مروت

رزومه

کارشناس گروه: خانم مهندس محدثه طاهري