مدیریت صنعتی

سرپرست مدیریت گروه: آقای مهندس دانیال مروت

رزومه

کارشناس گروه: خانم مهندس محدثه طاهري