مسئول امور مشمولین و نظام وظیفه

سرکار خانم سحر مددی

آدرس محل کار: مؤسسه آموزش عالی اوج-طبقه اول- اتاق شماره 9 - امور دانشجوئی

شماره تماس:13-32882310-028        داخلی 23

شرح وظایف امور مشمولین:

امور مشمولان يكي از قسمتهاي زير مجموعه معاونت امور دانشجويي بوده که بررسی وضعیت نظام وظیفه ، امور مشمولین و اخذ معافیت تحصیلی برای برادران دانشجو از وظایف این حوزه می باشد. در طول دوره تحصیل چنانچه دانشجویان برای سفرهای زیارتی , ورزشی و یا مقالات علمی نیاز به خروج از کشور داشته باشند میتوانند جهت دریافت مجوز خروج از کشور با این واحد هماهنگی نمایند.

سایر وظایف        

1-مشارکت در امر ثبت نام و پذیرش دانشجویان ذکور و بررسی وضعیت نظام وظیفه آنها

2- صدور معافیت تحصیلی و پیگیری های لازم از سوی سازمان وظیفه عمومی ناجا

2-کنترل و تائید معرفی نامه دانشجویان مشمول جهت سفر به خارج از کشور و پیگیری حضور وعدم حضور به موقع به نظام وظیفه و سازمان مرکزی .

3-اعلام مراتب لغو معافیت تحصیلی به نظام وظیفه جهت دانشجویان مشمول در مقاطع مختلف ( فارغ التحصیل، انصراف ، غیبت ، مشروطی ، اتمام سنوات )

4-پاسخ به کلیه استعلام هایی که توسط وظیفه عمومی به دانشگاه ارسال میگردد .

5-کنترل وتائید وضعیت نظام وظیفه کلیه دانشجویان پسر جهت طرح درکمیسیون موارد خاص وتائید مجدد رأی صادره