مقاله های دانشجویی
عنوانتهیه کنندهرشتهدانلود
ارائه راهکار خلاقانه در زمینه استفاده از تکنولوژی خود شارژ برای ماشین های الکتریکی با استفاده از الگوریتم ARIZ 71مجید کسرویمهندسی صنایعدانلود