نشریات

ردیف

نام نشریه

سال تأسیس

صاحب امتیاز

مدیر مسئول

سر دبیر

1

نشریه فنی مهندسی پیام اوج

1396

مؤسسه آموزش عالی اوج

مهندس حمید اکبربیگلو

مهندس حمید اکبربیگلو