صفحه اخبار

   

هیئت موسس

جلسه هیئت موسس به صورت فوق العاده برگزار شد

جلسه هیئت موسس به صورت فوق العاده در تاریخ  1400/10/10در هتل المپیک  برگزار شد.

در این جلسه در خصوص موضوعات جاری و آتی موسسه و همچنین برنامه ریزی در مورد توسه و رشد موسسه تبیین گردید. 

هیئت موسس        هیئت موسس