شماره تماس: 13-32882310-028
  پست الکترونیکی: university.ooj@gmail.com
اختراعات و دستاورد ها

                                

                                                27                                               25

                                               24                                                     23

                                            22                                                       26