مسئول انفورماتیک

آقای مهندس امیر دهقانی نژاد


 

سوابق تحصیلات دانشگاهی:
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)


سوابق شغلی:
کارشناس آموزش در موسسات آموزش عالی
مسئول سایت در شهرک صنعتی سپهر
مسئول انفورماتیک در شهرک صنعتی سپهر

پیمانکار دوربین های نظارتی شهرستان نظراباد در سال 95-99

پیمانکار دوربین های نظارتی شهرستان طالقان در سال 97-99

پیمانکار دوربین های نظارتی محمد شهر کرج در سال 98-99

پیمانکار دوربین های نظارتی شهرک صنعتی سپهر در سال 95-99
آشنایی با نرم افزار پافکو


مدارک:
برنامه نویسی #C
فتوشاپ

MCITP

میکروتیک
مدارک زبان:
American1

American2