ریاست
 

 

آقای دکتر ایرج فروزان

  •  مشخصات تحصیلی :

-       دکتری مدیریت دفاعی راهبردی از دانشگاه عالی دفاع ملی 1383

-       کارشناسی ارشد مدیریت دفاعی(هوایی) از دانشکده فرماندهی و ستاد  1374

-       کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه شیراز 1371

  • دوره های تخصصی :

-       دوره کامل مدیریت ترافیک هوایی و آموزش حین خدمت – آمریکا 1355 تا 1357

-       دوره همطرازی مراقبت پرواز سازمان هواپیمایی کشوری تهران 1362

-       دو دوره هواشناسی در همدان و شیراز 1358 و 1367

 -       دوره GPS/GIS دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی 1379

 -       دوره های هوانوردی در سازمان هواپیمائی کشوری 1389-1385

  •   فعالیت های اجرائی :

-       جانشین رئیس مراقبت پرواز پایگاه همدان( 1359-1356 )

-       رئیس مراقبت پرواز پایگاه امیدیه( 1364-1361 )

-       سرکشیک ، مدیر آموزش و رئیس مراقبت پرواز فرودگاه وپایگاه شیراز( 1371-1364 )

-       رئیس مراقبت پرواز ستاد مشترک ارتش( 1378-1373 )

-       سرپرست مدیریت پدافند و مراقبت پرواز سماجا( 1381-1380)

-       مدیر جنگ الکترونیک ستاد مشترک ارتش (1382- 1381 )

-       مدیر گروه زبانهای خارجی و تألیف و ترجمه دانشگاه عالی دفاع ملی( 1384-1382 )

-       مدیر آموزش و پژوهش دانشکده مدیریت راهبردی - د. عالی دفاع ملی ( 1386-1384 )

-       مدیر استاندارد پرواز سازمان صنایع هوایی( 1388-1386 )

-       مدیر آموزش و روابط بین الملل آکادمی تیراندازی آسیا(1390- 1392)

-       مدیرعامل وعضو هیات مدیره شرکت صنایع هوایی کفا اوج گیتی فرودگاه آزادی(1393– 1389)

-       رییس هیات مدیره شرکت سر مایه گذاری طییبین(1390-    1393)

-       نایب رییس هیات مدیره شرکت خدمات هوانوردی فضا سیر زنجان(1390-   1393 )

-       مدیر کارگروه هوایی و هوانوردی سازمان صنایع هوایی(1390  )

 -       مدیر استاندارد و عملیات شرکت توسعه هوانوردی پارس(پادکو)(1391)

 -       مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت هوا فضا ایرودکو(1392)

 -       سرپرست وعضو هیات موسس موسسه آموزش عالی اوج (1392)

 -       مشاور تخصصی سازمان صنایع هوایی(1390)

  •    فعالیت های آموزشی :

-       تدریس زبان تخصصی دردانشگاه هوایی ، دافوس و دانشگاه عالی دفاع ملی (1380)

-       تدریس و موسس درس هوانوردی نوین(CNS/ATM )دانشگاه هوایی (1385)

                          -       تدریس CNS/ATM در شرکت هواپیما سازی ایران(هسا)

-       تدریس زبان تخصصی و درسهای مدیریت در دانشگاه علامه طباطبایی (1387-1384)

-       تدریس مدیریت استراتژیک ومدیریت تغییر(MBA)  در دانشگاه بین الملی چابهار (1389)

-       تدریس کتب هوانوردی(Annex2 و 11 و AIP )در مرکز آموزش خلبانی شیراز (1378)

                          -       تدریس زبان تخصصی دکتری مدیریت در دانشگاه علوم انتظامی(1391 )

-       تدریس دروس مدیریتی در مرکز آموزش شهروندی شهرداری تهران(1391)

-        مدیریت ایمنی  وزبان انگلیسی مرکز آموزش عالی سازمان صنایع هوایی(1391)

-       زبان تخصصی دکتری دافوس آجا (1392)                                     

  •  فعالیت های پژوهشی :

-       چاپ مقاله علمی پژوهشی در فصلنامه دانشگاه عالی دفاع ملی (1380 )

-       ترجمه کتاب ( مدیریت علمی ) تیلور و چاپ آن در فصلنامه دانشگاه (1383-1380)

-       چاپ مقالات در ماهنامه دانشگاه عالی دفاع ملی(1384-1379)

-       ارائه مقالات در همایش  CNS/ATM سازمان هواپیمایی کشوری (1388-1384)

-       ارائه مقاله و کسب مقام اول در همایش CNS/ATM دانشگاه هوایی (1389)

-       ارایه مقاله مشترک در همایشCNS/ATM دانشگاه هوایی (1389)

-       ارائه مقاله و کاندید مقام اول در همایش اویونیک سازمان صنایع هوایی (1390)

-       ارائه مقاله مشترک در نهمین همایش مدیریت راهبردی(1391)

-       مدیر نظارت بر پروژه ملی GIS دریای خزر ، خلیج فارس و دریای عمان (1385)

-       مجری پروژه استاندارد سازی مدیریت ترافیک هوایی نظامی در وزارت دفاع(1387)

-       عضو اصلی پروژه ساماندهی فضای هوایی کشور در دانشگاه صنعتی شریف (1388)

-       داور مقالات و عضو هیأت علمی چند همایش ملی و بین المللی

-       چاپ دو مقاله در فصلنامه علمی ترویجی پدافند غیرعامل(بهارو زمستان 1390)

-       استاد راهنما، مشاور و داور پایان نامه های تحصیلی ،کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری

   ملاحظات :

-       دارای گواهینامه و ریتینگ مدیریت ترافیک هوایی از آمریکا و نهاجا

-       دارای گواهینامه و ریتینگ مراقبت پرواز از سازمان هواپیمایی کشوری

-       عضو هیأت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی با مرتبه استاد یاری

-       دارای گواهینامه های هواشناسی

-       دریافت تقدیر و تشویق در سطوح مختلف مدیریتی، اخیرا از معاونت پژوهشی سازمان صنایع هوایی (1388) و از رییس جمهور بعنوان مدیریت مسابقات آسیایی قطر(1390)

-       دارای گواهینامه ICDL و کارت بازرگانی