مدیر آموزش

  خانم زهرا صباغ 

  سوابق تحصيلي :

  کارشناسي ارشد حسابداری   دانشگاه ازاد قزوین

  كارشناسي حسابداری  پیام نورتاکستان      

     

  عنوان هاي شغلي :

  •مربیگری حسابداری مالی   آموزشگاهای ازاد فنی و حرفه ای (کارت مربیگری از سازمان فنی و حرفه ای استان قزوین )

  • مربیگری حسابداری حقوق و دستمزد  آموزشگاهای ازاد فنی و حرفه ای (کارت مربیگری از سازمان فنی و حرفه ای استان قزوین )

  •مدیریت آموزشگاهای فنی و حرفه ای (کارت مدیریت از سازمان فنی و حرفه ای استان قزوین )

  سمت ها :

  •   کارشناسی گروه
  • مسول امور نظام وظیفه
  • مسول امور فارغ التحصیلان
  • مسول امور امتحانات
  • مسول امور مالی 

  مهارت هاي نرم افزاري:

  •  نرم افزار حسابداری نوین
  • نرم افزار Eviews7
  • نرم افزار حسابداری هلو