معاون مالی و اداری

نام: عزیزاله یونسی مجرد    

 مشخصات تحصیلی :

   کارشناسی : مهندسی علوم کشاورزی از دانشگاه شیراز

   کارشناسی ارشد : جغرافیا و برنامه ریزی

فعالیت های آموزشی:

مدرس درس دفاع مقدس در دانشگاه

مدرس درس تاریخ اسلام در دانشگاه

مدیریت اصول سرپرستی کارگاه های صنعتی

فعالیت های اجرایی:

سرپرست ریاست سازمان پارک ها و فضاهای سبز شهرداری زنجان از اسفند 1375 تا مهر1377

مدیرعامل شرکت بازرگانی بهشت زمین

نایب رئیس شرکت هواپیما سازی کفا اوج گیتی

مشاور اقتصادی دربخش زیر ساخت مدیریت پروژه قطار برقی اصفهان و تهران

عضویت در انجمن انبوه سازان مسکن تهران

عضویت در انجمن شرکت های خدماتی تهران و مسئول کمیته  آموزش

عضویت در کانون شرکت های خدماتی سراسر کشور