مدیر اداری و مالی
 

 خانم خدیجه بختیاری      
   

سوابق شغلی:

مربی ترویج اداره جهاد کشاورزی

دبیر پرورشی دبیرستان

معاونت آموزشی دبیرستان

معاونت اداری دبیرستان

همکاری در واحد تعاون آموزش و پرورش

سمت ها:                                                                                                                                   

مدیر اداری و مالی

مسئول دبیرخانه

مسئول دفتر رئیس

حراست