وام مؤسسه

   مؤسسه اوج برای رفاه حال مالی دانشجویان ، صندوقی جهت ارائه وام بدون سود برای رفع مشکلات شهریه و...در نظر گرفته است،لذا دانشجویان محترم می توانند برای ثبت نام به واحد اموردانشجویی مراجعه نمایند