بیمه دانا


   به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند، تمامی دانشجویان موسسه تحت پوشش بیمه دانشجویی (بیمه دانا)می باشند.