شماره تماس: 13-32882310-028
  پست الکترونیکی: university.ooj@gmail.com


بیمه دانا


   به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند، تمامی دانشجویان موسسه تحت پوشش بیمه دانشجویی (بیمه دانا)می باشند.