شماره تماس: 13-32882310-028
  پست الکترونیکی: university.ooj@gmail.com


بيمه حوادث
 

 

از اقدامات بارزموسسه اوج در همان ابتدا، تحت پوشش بیمه قرار دادن دانشجو در برابر حوادث غیر مترقبه است.