بيمه حوادث
 

 

از اقدامات بارزموسسه اوج در همان ابتدا، تحت پوشش بیمه قرار دادن دانشجو در برابر حوادث غیر مترقبه است.