رشته های ورزشی شامل:

     تیراندازی با کمان

     تیراندازی با تفنگ

     والیبال

     فوتبال

   تنیس روی میز

می باشد.