شماره تماس: 13-32882310-028
  پست الکترونیکی: university.ooj@gmail.com

   رشته های ورزشی شامل:

     تیراندازی با کمان

     تیراندازی با تفنگ

     والیبال

     فوتبال

   تنیس روی میز

می باشد.