حراست

   

سركار خانم خدیجه بختیاری   

سوابق تحصيلي :

كارشناسي علوم اجتماعي تعاون و رفاه اجتماعي 

سوابق شغلی:

مربی ترویج اداره جهاد کشاورزی

دبیر پرورشی دبیرستان

معاونت آموزشی دبیرستان

معاونت اداری دبیرستان

همکاری در واحد تعاون آموزش و پرورش

سمت ها:                                                                                                                                   

مدیر اداری و مالی

مسئول دبیرخانه

مسئول بخش بايگاني

مسئول دفتر رئیس

مسئول حراست