شماره حساب موسسه

شماره حساب بانک صادرات:  0112511773004

شماره کارت بانک صادرات: 1037-9031-6919-6037

بنام: موسسه آموزش عالی اوج