شماره حساب موسسه

شماره حساب بانک صادرات:  0112511773004

شماره کارت بانک صادرات: 1037-9031-6919-6037

بنام: موسسه آموزش عالی اوج

شماره حساب بانک انصار: 29911-01021-17301839-759-3915

شماره کارت بانک انصار: 0620-3489-8111-6273

بنام: موسسه آموزش عالی اوج