گروه مکانیک

سرپرست مدیریت گروه: آقای مهندس بابک منافی

رزومه

ایمیل:  B.manafi@ooj.ac.ir

کارشناس گروه: خانم زهرا صباغ

لیست مراکز پیشنهادی برای کارآموزی