گروه کامپیوتر

مدیر گروه: خانم دکتر کتایون رهبری

ایمیل: edu.com@ooj.ac.ir

کارشناس گروه: خانم زهرا صباغ

لیست مراکز پیشنهادی برای کارآموزی