شماره تماس: 13-32882310-028
  پست الکترونیکی: university.ooj@gmail.com
گروه هوافضا

مدیر گروه: آقای مهندس محمد دان اصفهانی

ایمیل: edu.aero@ooj.ac.ir

کارشناس گروه: خانم زهرا صباغ