شماره تماس: 13-32882310-028
  پست الکترونیکی: university.ooj@gmail.com
گروه حسابداری

مدیر گروه: آقای  عليرضا رضائي

کارشناس گروه: خانم مهندس محدثه طاهری