گروه حسابداری

مدیر گروه: آقای  عليرضا رضائي

کارشناس گروه: خانم مهندس محدثه طاهری