شماره تماس: 13-32882310-028
  پست الکترونیکی: university.ooj@gmail.com
گروه صنایع

سرپرست مدیریت گروه: آقای مهندس دانیال مروت

رزومه

ایمیل: edu.ind@ooj.ac.ir

کارشناس گروه: خانم مهندس محدثه طاهری