گروه صنایع

سرپرست مدیریت گروه: آقای مهندس دانیال مروت

رزومه

ایمیل: edu.ind@ooj.ac.ir

کارشناس گروه: خانم مهندس محدثه طاهری