گروه معماری

سرپرست مدیریت گروه: خانم دکتر فیروزه محمدی

ایمیل: edu.arc@ooj.ac.ir

کارشناس گروه: خانم محدثه طاهری