شماره تماس: 13-32882310-028
  پست الکترونیکی: university.ooj@gmail.com
گروه معماری

سرپرست مدیریت گروه: خانم دکتر فیروزه محمدی

ایمیل: edu.arc@ooj.ac.ir

کارشناس گروه: خانم محدثه طاهری