گروه عمران

سرپرست مدیریت گروه: خانم دکتر فیروزه محمدی

ایمیل: edu.civil@ooj.ac.ir

کارشناس گروه: خانم مهندس محدثه طاهری