شماره تماس: 13-32882310-028
  پست الکترونیکی: university.ooj@gmail.com