شماره تماس: 13-32882310-028
  پست الکترونیکی: university.ooj@gmail.com
.

               اعضاي هيات علمي گروه هوافضا 

             2341

                                                                    رزومه علمي 

 

            ستاد

                                                             رزومه علمي