شماره تماس: 13-32882310-028
  پست الکترونیکی: university.ooj@gmail.com
اعضاي هيات علمي گروه مكانيك

345231231221

                                                                                رزومه علمي


استاد فرمنش

                                                                             رزومه علمي