شماره تماس: 13-32882310-028
  پست الکترونیکی: university.ooj@gmail.com
اعضاي هيات علمي گروه مديريت و حسابداري

افا
                                                                                رزومه علمي